Khóa Học Qua Zoom

Adobe Photoshop
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Photoshop Cơ Bản gồm 10 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom/Google Meet, dành cho những bạn mới bắt đầu muốn tìm hi...
6 Bài học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa Học Qua Zoom
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản gồm 8 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về thiết...
Mới bắt đầu
74 Bài học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa Học Qua Zoom
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Cơ Bản gồm 6 buổi được Thùy Uyên chia sẻ theo hình thức online qua Zoom, dành cho những bạn muốn tìm hiểu thêm về thiết...
Mới bắt đầu
67 Bài học
Chỉ dành cho thành viên